Registrácia EORI, AEO

Profesionálne colné služby

Naša spoločnosť za Vás spoľahlivo vybaví všetky formality a registrácie (EORI, AEO, ...), ktoré potrebujete k efektívnemu využitiu colných režimov v súvislosti s Vašimi obchodnými operáciami tak, aby výsledným efektom bolo skvalitnenie tovarových a finančných tokov vo Vašej spoločnosti.

Najprv vykonáme vo Vašej spoločnosti colný audit, ktorý nám pomôže odhaliť slabé stránky pri využití colných režimov. Následne navrhneme komplexné riešenie a spracujeme žiadosti o príslušné ekonomické režimy či využitie zjednodušených postupov, či už pri vývoze a otvorení tranzitu (napr. Zápis do evidencie dekalranta, oprávnený odosielateľ, schválený vývozca), alebo využitie zjednodušených postupov pri dovoze a ukončenie tranzitu tovarov (oprávnený príjemca , zápis do evidencie deklaranta).

Taktiež ponúkame pomoc pri vybavení certifikátu SHS - Schválený hospodársky subjekt, v súlade s Nariadením rady Európskeho parlamenut a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, v platnom znení (ďalej len " CKU "), keď držiteľ tohto certifikátu získava značné výhody a úľavy pri colnom konaní a to najmä:

  • uznanie ako spoľahlivý a bezpečný obchodný partner zo strany colných správ členských krajín EÚ,
  • lepšie vzťahy s colnými orgánmi v rámci EÚ na báze vzájomnej spolupráce,
  • lepšie vzťahy s inými orgánmi štátnej správy a uznávaní Vašej spoločnosti ako spoľahlivého partnera týmito orgánmi,
  • vzájomné uznávanie osvedčení SHS s tretími krajinami na báze zmluvnej reciprocity,
  • ľahší prístup k povolenie zjednodušených postupov,
  • nižšia frekvencia colných kontrol na zásielky AEO,
  • najmä zníženie colných záruk na 50%, 30% až na 0%, čím sa docieli značné finančné úspory.


V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na tel. čísle  +421 948 889 766.

Zaujala Vás naša ponuka ?