Osobitné režimy - režimy so zvláštnym účinkom

Profesionálne colné služby

Režimy so zvláštnym účinkom - ekonomické režimy slúži na to, aby Vaša spoločnosť mohla vykonávať svoje hospodárske činnosti bez nutnosti platiť pri dovoze tovaru dovozné clo a iné poplatky súvisiace s dovozom tovaru do EÚ. Všeobecne sa teda dá povedať, že slúži na podporu hospodárskych aktivít na území EÚ. Režimy sa zvláštnym účinkom sú uvedené v Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952 / 2013ze dňa 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len "CKU") a to v hlave VII. Na použitie režimov s ekonomickým účinkom je nutné požiadať colné orgány o vydanie príslušného povolenia na použitie vybraného režimu.

V spolupráci s Vašou spoločnosťou odborne posúdime súčasné využitie colných režimov v nadväznosti na konkrétny ekonomickú činnosť klienta a následne navrhneme postup k zefektívneniu či zrýchlenie operácií v colnom konaní, vzhľadom na tovarovej a peňažné toky. Samozrejmosťou je spracovanie kompletných podkladov pre podanie žiadosti o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a tiež samotnej žiadosti o povolenie príslušného režimu, vrátane preškolenie Vašich zamestnancov.

Správnou voľbou ekonomického režimu Vaša spoločnosť, v spolupráci s nami, dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky.

V zmysle ustanovenia CKU sú za režimy so zvláštnym účinkom považované najmä:

 • uskladňovanie v colnom sklade,
 • odbavenie (ďalej len "AZ") a to či v podmienečnom systéme, tak v systéme vrátenia,
 • dočasné použitie s čiastočným alebo úplným oslobodením od dovozného cla,
 • pasívny zošľachťovací styk (ďalej len "PZS"),
 • konečné použitie,
 • tranzit.

Uskladňovanie v colnom sklade

Colné sklady primárne slúži na uskladnenie dovážaného tovaru z nečlenských štátov EÚ bez toho, aby sa na tento tovar vzťahovala platenie cla, daní a iných poplatkov vyberaných pri dovoze tovaru. Tiež sa na tovar, ktoré je umiestnené v colnom sklade, nevzťahujú obchodno politické opatrenia - licencie, kvóty, atď.

Colné sklady môžu byť prevádzkované ako verejné - slúži na uskladnenie tovaru akémukoľvek podnikateľskému subjektu, alebo ako soukromé- slúži iba na uskladnenie tovaru osoby, ktorá je držiteľom príslušného povolenia. Doba uskladnenia v colných skladoch nie je obmedzená.


Aktívne zušľachtenie

Režim aktívne zušľachtenie umožňuje vykonanie spracovateľských operácií na colnom území EÚ, za splnenia podmienok stanovených CKU a ostatnými právnymi predpismi EÚ, napriek tomu, aby podliehal takýto tovar platbe cla, daní a iných poplatkov, vyberaných pri dovoze tovaru. Taktiež sa na tento tovar nevzťahujú obchodne poitická opatrenia. Colné orgány vo vydanom povolení stanovujú lehotu, v ktorej je nutné zušľachtené tovar vyviezť z colného územia EÚ.


Dočasné použitie

Režim dočasné použitie umožňuje aby tovar, ktorý je na colné územie EÚ dovezený a má byť spätne vyvezený v danom časovom úseku a v nezmenenom stave, bol na území EÚ používaný a to s úplným alebo s čiastočným oslobodením od cla, daní a iných poplatkov, vyberaných pri dovoze tovaru. Na takýto tovar sa tiež nevzťahujú obchodne politické opatrenia. Vlastníkom tovaru môže byť jednak osoba zriadená mimo EÚ, ako aj osoba so sídlom v EÚ. Tovar sa v tomto režime môže nachádzať 24 mesiacov, táto lehota je taxatívne vymedzená CKU. V prípade mimoriadnych okolností je možné túto lehotu predĺžiť.

Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla - do tohto režimu je možné prepustiť napr. dopravné prostriedky, stroje, atď., u ktorých je zmluvne dané, že sa napríklad po ukončení finančného prenájmu budú vracať späť ich majiteľovi.

Dočasné použitie s úplným oslobodením od cla - do tohto režimu je možné prepustiť tovar, ktorý sa na colné územie EÚ dováža napr. na účely výstav, veľtrhov, predvedenie a bude sa v nezmenenom stave vracať späť.


Pasívny zušlachťovací styk

Režim pasívneho zušľachťovacieho styku umožňuje vykonanie spracovateľských operácií mimo colného územia EÚ, tzn. možnosť aby bol tovar dočasne vyvezený z EÚ, v tretej krajine podrobený spracovateľským operáciám a dovezený späť do EÚ bez toho, aby z pôvodne vyvážených výrobkov bolo vymerané clo, dane a iné poplatky vyberané pri dovoze. Tieto poplatky sú vyberané iba z pridanej hodnoty, respektíve z hodnoty vykonaných spracovateľských operácií mimo EÚ. Je možné uplatniť preferenčné zaobchádzanie pri spätnom dovoze tovaru do EÚ na pridanú hodnotu. Vyvážaný tovar musí byť iba tovarom EÚ.
Tento režim nie je možné použiť na tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na vrátenie dovozného cla, alebo u ktorého vývoz z EÚ zakladá nárok na vyplatenie dotácií či subvencií.


Konečné použitie

Konečné použitie je relativne novou právnou úpravou režimu s ekonomickým účinkom. Tento režim umožňuje, aby pri vybraných výrobkoch bolo znížené zaťaženie u dovozného cla až na 0% vzhľadom na jeho konečné použitie. Zvýhodnené colné zaobchádzanie alebo uplatnenie zníženej alebo nulovej colnej sadzby je vždy založené osobitným právnym predpisom Spoločenstva. Medzi základné takéto predpisy patrí colný sadzobník, nariadenie o tarifných suspenziách, niektoré nariadenia týkajúce sa oblasti rybolovu a nariadenie, ktorým sa zavádza colné kvóty, ktorých podmienkou uplatnenie je špecifické spracovanie tovaru. Typickým príkladom je letecký priemysel či zdravotníctvo.


Tranzit

Režim tranzit umožňuje prepravu tovaru pod colným dohľadom, ktorý nie je tovarom EÚ po colnom území EÚ a to od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia v EÚ. Tento režim sa uskutočňuje za podklade:

 • tranzitného colného vyhlásenia,
 • karnetu TIR, ATA,
 • cargo manifestu,
 • Bill of Lading
 • Rýnskeho manifestu,
 • nákladného listu CIM,
 • Airway Bill,
 • poštou.

Tovar, ktorý je prepustený do režimu tranzitu nepodlieha platbe ciel, daní a poplatkov vyberaných pri dovoze tovaru a tiež nepodlieha obchodno politickým opatreniam. Tranzit Únie sa tiež týka prepravy tovaru medzi Úniou a Andorrou a medzi Úniou a San Marínom.


Tranzit delíme na vonkajši, vnútorný a spoločný tranzit.

Vonkajší tranzit znamená režim umožňujúci prepravu tovaru za stanovených podmienok medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie. Vonkajší tranzit umožňuje prepravu:

 • tovar, ktorý nie je tovarom Únie, bez toho, aby tovar podliehal dovoznému clu alebo iným platbám alebo obchodno-politickým opatreniam,
 • tovaru Únie a to v osobitných prípadoch uvedených v čl. 189 DA.

Vnútorným tranzitom znamená režim umožňujúci za stanovených podmienok prepravu tovaru Únie medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie cez územie štátu, ktorý nepatrí do colného územia Únie, bez zmeny jeho colného štatútu.

Spoločný režim tranzitu znamená režim, ktorému podlieha tovar dopravovaný pod colným dohľadom príslušných úradov od colného úradu jednej zmluvnej strany inému úradu tejto alebo inej zmluvnej strany dohovoru, pričom je prekročená aspoň jedna štátne hranice, a ktorý sa podľa okolností označuje ako režim T1 alebo T2.

Režimom T1 sa rozumie vonkajší tranzit alebo spoločný tranzit tovaru, pre ktorých nebol použitý režim T2 alebo T2F.

Režimom T2 je vnútorný tranzit, okrem výnimiek stanovených v CKU, alebo režim podľa čl. 2 Dohovoru, označovaný symbolom "T2" alebo "T2F", v rámci ktorého je dopravovaný tovar, ktorý má štatút tovaru Únie a ktorý je možno v krajinách spoločného tranzitného režimu použiť iba vtedy, keď bol tovar do tohto štátu v režime T2 dopravený, aby sa prípadne v tomto režime odoslal ďalej. V tomto štátu musí takýto tovar zostať pod colným dohľadom.

Režimom T2F vnútorný tranzit, v rámci ktorého je dopravovaný tovar, ktorý má štatút tovaru Únie, ktorý sa zasiela do zvláštnych daňových území, ktoré patria do colného územia Únie, z nich, alebo medzi nimi. Zvláštnymi daňovými územiami na colnom území Únie sú časti colného územia Únie, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia Smernice Rady 2006/112 / ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a ustanovenia Smernice Rady 2008/118 / ES zo 16 . decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení Smernice 92/12 / EHS.

Chcete nás kontaktovať?

Customs Agency s.r.o., Starohájska 1, 917 01 Trnava

Zvláštní režimy - režimy s ekonomickým účinkem

Jsou specifikovány v hlavě VII Nařízení rady Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanovuje celní kodex Unie, v platném znění (dále jen "CKÚ".

Jedná se zejména o uskladnění zboží v celních skladech, dále o dočasné použití a o pasivní či aktivní zušlechťovací styk. Tyto režimu mohou Vaší společnosti pomoci při jejich ekonomických aktivitách, či při plánovaní nových obchodních a výrobních operací. Konečným důsledkem použití těchto režimů je odložení případně neplacení dovozního cla, daní a jiných poplatků, vybíraných při dovozu zboží do EU, neuplatňování obchodně politických opatření (kvóty, licence, atd.).

Naše společnost Vám pomůže se správným výběrem režimu v závislosti na konkrétním obchodním případu a také zpracujeme veškeré žádosti o povolení příslušeného zvláštního režimu, včetně zastoupení při celním řízení před celními úřady.

Zvláštními režimy rozumíme především:

Uskladňování

Uskladňování - zejména uskladňování zboží v soukromém celním skladu. Zde může být zboží uskladněno neomezenou dobu bez toho, aniž by bylo vybráno dovozní clo a jiné poplatky, daně a také zde nejsou uplatňována obchodně politická opatření (kvóty, licence, atd.). 

Dočasné použití

Dočasné použití - jedná se o režim dočasného použití s částečným či úplným osvobozením od dovozního cla. Tento režim umožňuje, aby zboží, které není zbožím EU, bylo na celním území EU používáno či provozováno, aniž by podléhalo platbě cla a jiných poplatků, obchodně politickým opatřením, v souvislosti s účelem jejich dovozu. Typickým případem je např. pronájem strojů nebo dovoz zboží na výstavu.


Aktivní zušlechťovací styk

Aktivní zušlechťovací styk - tento režim umožňuje dovoz zboží na celní území EU za účelem provedení zpracovatelských operací a jeho následný vývoz z EU bez toho, aby toto zboží podléhalo platbě cel, daní a jiných poplatků, či obchodně politickým opatřením.


Pasivní zušlechťovací styk

Pasivní zušlechťovací styk - tento režim umožňuje, aby zboží Unie bylo dočasně vyvezeno z celního území Unie za účelem zpracovatelských zušlechťovacích operací v třetích zemích. Při zpětném dovozu zušlechtěného zboží je clo a další poplatky placeno pouze z přidané hodnoty, tj. pouze z provedené práce a přidaného materiálu, specifickým způsobem.

Konečné užití

Konečné užití je institut, který v rámci celních předpisů umožňuje, aby určité zboží bylo sazebně zvýhodněno v důsledku způsobu, jakým s ním bude po propuštění do volného oběhu naloženo. Toto sazební zvýhodnění spočívá ve snížení dovozního cla nebo osvobození od něj (celní sazba 0%). Zvýhodněné sazební zacházení nebo uplatnění snížené nebo nulové celní sazby je vždy založeno zvláštním právním předpisem Společenství. Mezi základní takové předpisy patří celní sazebník, nařízení o tarifních suspenzích, některá nařízení vztahující se k oblasti rybolovu a nařízení, kterým se zavádí celní kvóty, jejichž podmínkou uplatnění je specifické zpracování zboží.