Ochrana osobných údajov

Profesionálne colné služby

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom znení poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov, je spoločnosť 1. Customs Agency sro, Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 52098010, DIČ: 2120896657, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 43541 / T .
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 889 766, písomne na adrese Starohájska 1, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na lopaur@1customsagency.eu

OBLASŤ OSOBNÝCH DÁT
Rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné plnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich klientov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych klientov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:
 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a vek, prípadne IČO, ak ste podnikateľ - fyzická osoba.
  Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
  Informácie o službách, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho informačného newsletteru a podobne.
  Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej alebo písomnej podobe.
  Transakčné údaje, najmä informácie o Vašich platbách .


ÚČELY ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame pre potrebu dodania našich služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok a prihlášok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb a pod.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností spracovávame osobné údaje aj na účely vedenia účtovníctva, spisové, či plnenie iných zákonných povinností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
Vaše osobné údaje spracovávame aj pre informovanie o našich službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom v prípadoch, keď:
 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy a Vy ste stranou alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
  Alebo je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj služieb našim klientom.
  Alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viac účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti súvisiace s ponukou služieb alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaním.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 • Advokátske a právne kancelárie.
 • Znalci a súdni znalci.
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH DÁT
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracovávať, ak nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je odôvodnená vzhľadom k zakúpenej službe, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu, po ktorú trvá zmluvný vzťah.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
 • Pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.
 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.
 • Máte právo na opravu, ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracovanie, ak si prajete, budeme údaje spracovávať len na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, ak zistíte alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si prajete preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
Rovnako máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. č:: +421 2 32313220 , https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 948 889 766, písomne na adrese Starohájska 1, 917 01 Trnava alebo e-mailom na lopaur@1customsagency.eu.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 948 889 766, písomne na adrese Starohájska 1, 917 01 Trnava alebo e-mailom na lopaur@1customsagency.eu.