Školenie - Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode

     Preferenčný a nepreferenčný pôvod  tovaru v medzinárodnom obchode

Získejte praktické znalosti o vystavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, vrátane detailov o krajinách, s ktorými EÚ má uzavreté dohody, a naučte sa, ako tieto informácie efektívne využiť pre Váš obchod

Cieľ školenia:

Odborné školenie zamerané na praktické používanie pravidiel preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru spolu s praktickými príkladmi a rešeniami prípadov. Dozviete sa, ako správne vystaviť dôkazy pôvodu v EÚ, s uvedením krajín, s ktorými má EÚ uzatvoreném medzinárodné dohody či zmluvy. Preskúmajte možnosti využitia preferenčných výhod a naučte sa identifikovať situácie, kedy môžete uplatniť preferenčné zaobchádzanie, čo je kľúčom k efektívnemu medzinárodnému obchodu. Dozviete sa viac o možnostiach kumulácie, zjednodušenia či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. S nadobudnutými znalostami dokážete predísť incidentom či chybám a dokážete ušetriť čas i peniaze. Proškolíme Vašich pracovníkov tak, aby správne aplikovali pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získali pre Váš tovar konkurenčnú výhodu a ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina:

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Obsah:

1. Preferenčné systémy EÚ, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia

1. Preferenčné systémy EÚ (zmluvné - dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné)

2. Podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie)

3. Dôkazy preferenčného pôvodu tovar

4. Kumulácia tovaru na báze zhodnosti pravidiel pôvodu

5. Zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválený vývozca)


2. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, následná verifikácia

1. Chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov

2. Dôvody,   ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov

3. Možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov

4. Vystavovanie dodávateľských vyhlásení

5. Verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - tlačivo INF 4

6. Záväzné informácie o pôvode tovaru

7. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu