Zastúpenie Vašej spoločnosti v colnom konaní

Profesionálne colné služby

Colný deklarant - Priame a nepriame colné zastúpenie

Zabezpečíme colné odbavenie Vašich dodávok tak pri exporte, tak pri importe v súlade s Nariadením rady Európskeho parlamenut a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, v platnom znení (ďalej len " CKU ") vo Slovenskom republike, tiež aj v Českej republike. V colnom konaní sa môže nechať zastúpiť každá osoba, a to ako fyzická, tak aj právnická v súlade s Odd. 2, čl. 18 a 19 na základe plnej moci.

Bez nutnosti osobnej účasti. Plnú moc Vám zašleme na podpis a Vy:

  • ušetríte prostriedky a čas,
  • optimalizujeme colné poplatky s ohľadom na ekonomickú činnosť klienta
  • samostatne rokujeme s colnými úradmi so zreteľom na najlepšie záujmy nášho klienta,
  • realizujeme všetky potrebné opatrenia pri zistení porušenia colných predpisov,
  • odporučíme Vám optimálne formu zastúpenie, pošleme návrhy zmluvy a plnej moci.

Za podmienok stanovených v článku 18 CKU, s výnimkou ustanovení prijatých na základe článku 284 a 285 čku, si môže každá osoba v rokovaní pred colnými orgánmi zvoliť zástupcu, ktorý môže vykonávať všetky procesné úkony a formality ustanovené colnými predpismi.

Zastúpenie môže byť priame, pri ktorom zástupca koná v mene a v prospech inej osoby, na základe mandátnej zmluvy v súlade s § 566 až 576 Obchodného zákona SR č. 513/1991 Zb., alebo nepriame, pri ktorom zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby na základe komisionárskej zmluvy podľa § 577 až 590 Obchodného zákona SR 513/1991 Zb.

Forma zastúpenie sa podľa údajov v colnom vyhlásení určuje na základe číselného kódu pred celým menom / názvom deklaranta alebo zástupcu a to nasledovne:

  • kód 1 - Deklarant
  • kód 2 - Zástupca v prípade priameho zastúpenia
  • kód 3 - Zástupca v prípade nepriameho zastúpenia

Členské štáty EÚ môžu na svojom území obmedziť právo podať colné vyhlásenie v priamom zastúpení, alebo v nepriamom zastúpení a to tak, že zástupca musí byť colným zástupcom, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na území daného členského štátu. Ak colný zástupca spĺňa kritériá ustanovené v článku. 39 písm. a) až d) CKU je oprávnený poskytovať tieto služby tiež v členskom štáte, v ktorom nie je usadený.

Chcete nás kontaktovať?