Školenie INTRASTAT 

     INTRASTAT  - Viac než len štatistika


Cieľ školenia:

  1. objasniť všetkým účastníkov správne postupy pri vykazovani údajov v hláseniach INTRASTAT pri prijatí a odoslaní;
  2. ako správne zostaviť hlásenie pri prijatí a odoslaní; ako správne zatriediť tovar ak chýba na obchodnom doklade;
  3. ako vykázať osobitné prípady; vplyv zákona o DPH na vykazovanie údajov;
  4. elektronický prenos údajov.

Upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú.

Cieľová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

1. časť: Úvod do INTRASTATU

1. Platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdielov

2. Právny základ - nariadenia EÚ, Zákon o štátnej štatistike, Vyhláška ŠÚ SR, colné predpisy,

   TAIRC, zákon o DPH

3. Účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ

4. Kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie

5.Povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní

6. Predmet hlásení a výnimky z INTRASTATU, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT

    a kedy nie

7. Ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry - praktické

    návody a postupy

8. Zmeny v kombinovanej nomenklatúre 2024


2. časť: Praktické riešenia INTRASTATU


1. Ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní

2. Kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie

3. Priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz - následné dodanie do iného

    členského štátu

4. Ako vykazovať dobropisy a kedy aj opravy hlásení - inštrukcie pre podanie hlásení

    spravodajskou jednotkou

5. Vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignačné

    sklady)

6. Vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok

7. Možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a pri prahu transakcie -

    príklady z aplikačnej praxe

8. SIMSTAT - pripravované zjednodušenie štatistického vykazovania informatívne

9. Diskusia, otázky a odpovede i po skončení seminára

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do 15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu