Školenie - TARIC - správne zatriedenie tovaru, postupy, príklady, návody

    

TARIC - správne zatriedenie tovaru, postupy, príklady, návody

Cieľ seminára:

Odborné školenie zamerané na objasnenie správnosti používania colného sadzobníka - TARIC. Správne zatriedenie tovaru a priradenie správne kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovozného cla ako i na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne zatriedenie tovaru je alfou a omegou pri colnom konaní a základným pilieromv rámci colného konania. Objasníme Vám pravidlá pre správne použitie colného sadzobníka  pri zatriedení tovaru. Správnym zatriedením predídete riziku z porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie správnej aplikácie colnotarifného zatriedenia tovaru.

Cieľová skupina:

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Obsah:

1. Spôsob klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC -

   vysvetlenie významu a použitia

2. Spoločný colný sadzobník - štruktúra, orientácia, poznámky, používanie

3. Príklady používania colného sadzobníka, poznámok k triedam a kapitolám

4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru

5. Porovnanie a používanie Spoločného colného sadzobníka a databázy TARIC

6. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra

7. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru

8. Dodržiavanie základných zásad pre správne colnotarifné zatriedenie

9. Databáza TARIC SK / TARIC EU - vysvetlenie ich štruktúry, významu a správneho

    používania

10. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení

     (ďalej lenZINZ)

11. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Termíny konania TU alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, predpokladané ukončenie do15.00, prestávka na obed, rozsah individuálne

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: David Lopaur - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 948 889 766

E-mail: lopaur@1customsagency.eu

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme

https://www.1customsagency.eu/

Vaše otázky posielajte mailom na: lopaur@1customsagency.eu