Príprava a spracovanie opravných prostriedkov

Profesionálne colné služby

Nikto nie je neomylný a v každom konaní s orgánmi štátnej správy dochádzalo, dochádza a bude dochádzať k chybám, či už zo strany deklaranta (neúmyselne alebo úmyselne) alebo zo strany orgánov štátnej správy. Ak dôjde k takémuto problému, ktorý je vždy spojený s hrozbou finančnej sankcie zo strany orgánov štátnej správy - colná správa, potom Vám môžeme pomôcť minimalizovať hroziace náklady, alebo je prípadne plne odvrátiť, samozrejme, ak budú nám poskytnuté komplexné informácie.

Ochrana práv účastníka konania

Zaistíme správne uplatňovanie všetkých colných predpisov, či už nadnárodných (predpisy EÚ) či národných (vnútroštátne predpisy upravujúce colné konanie). Vždy sa snažíme ochrániť Vaše záujmy pred nepriaznivými dôsledkami rozhodnutia orgánov colnej správy. Týka sa to najmä týchto oblastí:

 • colné a daňové predpisy v rámci colného konania,
 • správne vykonávanie colných režimov,
 • uplatnenie všetkých práv, ktoré účastníkovi colného, správneho alebo daňového konania poskytuje platná legislatíva,
 • využitie práva na odvolanie,
 • účinná a správna argumentácia pri riešení prípadu,
 • dodržiavanie procesných lehôt zo strany správnych orgánov,
 • eliminácia porušovania colných predpisov, najmä tých, ktoré vyplývajú z neznalosti colnej problematiky.

Netarifné opatrenia

Zákazy a obmedzenia patrí medzi tzv. netarifné opatrenia a predstavujú prekážky a  náklady, s ktorými je nutné počítať už pred začatím obchodných operácií. V súčasnej dobe sa jedná najmä o licencie (dovozné alebo vývozné), kvóty, ochrana duševného vlastníctva a podobne. Už pri samotnom dojednávania obchodu s Vaším zahraničným partnerom by ste už mali mať relevatní informácie, či sa na Vašu plánovanú obchodnú operáciu nevzťahujú prípadné obmedzenia dovozu či vývozu.

 • Naša spoločnosť ponúka:
 • preverenie správnosti sadzobníka - pre bezpečnú identifikáciu, či sa na daný tovar vzťahujú zákazy alebo obmedzenia a to aj v blízkej budúcnosti,
 • splnenie predpísaných formalít v rámci netarifných opatrení,
 • optimalizácia použitie colných režimov vo vzťahu k plánovanej obchodnej operácii,
 • opatrenia, ktoré sa vzťahujú na dovoz / vývoz tovaru v krajine Vášho obchodného partnera,
 • návrh riešenia a ich zavedenie do praxe Vašej spoločnosti.

Právo na odvolanie

Každý účastník správneho konania (colné konanie je tiež správnym konaním, hoci špecifickým), má právo na odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu. Ak nie ste spokojní s rozhodnutím colných orgánov či máte pocit, že uložená sankcia je neprimeraná a cítite sa byť v práve, potom Vám pomôžeme s uplatnením Vašich práv.

Naše služby spočívajú:

 • v analýze súčasného stavu a situácie klienta,
 • oprávnenosti rozhodnutia, jeho správnosti, zákonnosti, dodržanie postupov a lehôt,
 • priprave a spracovanie podkladov,
 • v odbornom spracovaní podaní v zmysle platných colných a iných právnych predpisov,
 • zaistenie podanie v zákonných lehotách,
 • určenie lokálne alebo vecne príslušného orgánu oprávneného v danej veci konať a rozhodovať.

Ušetríte čas, peniaze i stres. Budeme stáť po Vašom boku od začiatku do konca správneho konania a následne Vám pomôžeme pri efektívnom nastavení systému tak, aby sa minimalizovalo riziko opätovného vzniku sankcií.


Chcete nás kontaktovať?