Komplexné odbavenie zásielok

Profesionálne colné služby

Na základe vykonanej analýzy a konzultácií s Vašou spoločnosťou zaistíme komplexné odbavenie zásielok v nadväznosti na Vaše obchodné zámery či potreby. Pripravíme kompletné riešenie a tiež optimalizujeme proces vývozu alebo dovozu tak, aby to pre Vašu spoločnosť nepredstavovalo zbytočné náklady.

Skombinujeme príslušné colné a daňové režimy, ktoré súvisia s dovozom alebo vývozom tovaru presne podľa Vašich obchodných zámerov, aby sme optimalizovali tovarovej a finančné toky.

 • Zabezpečujeme:
 • odborná príprava, kontrola a spracovanie dokladov pre colné konanie,
 • príprava a spracovanie písomných colných vyhlásení, ktorými sa navrhuje prepustenie tovaru do režimov iných ako režim tranzitu,
 • príprava a spracovanie karnetu TIR, ATA,
 • kompletné spracovanie dokladov potrebných na získanie potvrdenia o pôvode tovaru (EUR.1, FORM A a ďalších),
 • príprava a spracovanie deklarácia o colnej hodnote.
 • Zastúpenie Vašej spoločnosti v colnom a správnom konaní pred colným úradom:
 • podanie colných vyhlásení colnému úradu, preberanie rozhodnutie v colnom a správnom konaní,
 • preberanie iných písomností vydávaných colným úradom v súvislosti s colným konaním (rozhodnutie, výzvy, oznámenia a pod.),
 • preberanie podkladov k colnému konaniu od klientov a odovzdávanie vybavených prípadov klientom v sídle ich spoločnosti,
 • odoslaní colného vyhlásenia s výmeru platby cla a dane bezodkladne klientovi,
 • ďalšie služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta.


Chcete nás kontaktovať?