INTRASTAT

Profesionálne colné služby

INTRASTAT

Intrastat je štatistický systém sledujúci pohyb tovaru medzi členskými štátmi EÚ, a to na základe jeho fyzického pohybu (odoslanie tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu EÚ alebo prijatie tovaru v jednom členskom štáte z iného členského štátu EÚ, pri ktorom skutočne prestúpilo štátnu hranicu členského štátu).

Systém hlásenia Intrastat je povinný pre všetky členské štáty Európskej únie.


Spravodajskou jednotkou, ktoré môže vzniknúť povinnosť poskytovať informácie do Intrastat, sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v Slovenskej republike pridelené DIČ alebo vo Slovenskom republike IČ DPH k dani z pridanej hodnoty. Spravodajská jednotka má povinnosť pravidelne za každý kalendárny mesiac spracovať a odoslať štatistické hlásenia v systéme INTRASTAT a odovzdať ich colným úradom len elektronicky a to vtedy, ak dôjde k prekročeniu prahu pre vykazovanie:


  • Česká republika - 12.000.000,- CZK v oboch smeroch (prijatie i odoslaní) ,
  • Slovenská republika - 200.000,- EUR prijatie tovaru,
  • Slovenská republika - 400.000,- EUR odoslanie tovaru.

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom:


  • prvotné konzultácie zadarmo,
  • komplexné spracovanie hlásenia v systéme INTRASTAT,
  • poradenstvo pri sadzbách,
  • pravidelné školenia zodpovedných osôb,
  • sledovanie legislatívnych zmien.

Právne normy EÚ


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91

Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č . 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v platnom znení

Príloha č. 1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1602/2018

Príloha č. 1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1925/2017

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu klasifikácie krajín a územia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) č. 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení colného kódexu Únie / DA /

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie / IA /

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) č. 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení colného kódexu Únie, ak príslušné elektronické systémy ešte nie sú v prevádzke , a ktorým sa mení nariadenie Komisie delegovaného (EU) 2015/2446 / TDA /

Smernica Rady 2006/112 / ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty


Chcete nás kontaktovať?