BREXIT

Kto je pripravený, nebýva prekvapený

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ s dohodou o vystúpení, ktorou sa zavedie prechodné obdobie a bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia.

Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť.

BREXIT - Ďalšie posunutie dátumu odchodu

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo 29. marca 2017 oznámenia svojho zámeru vystúpiť z Európskej únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Pôvodný dátum, 30. marca 2019, teda dva roky od tohto oznámenia, kedy malo vystúpiť Spojené kráľovstvo z EÚ a stať sa tzv. Treťou krajinou, sa na základe požiadavky Spojeného kráľovstva opäť odsúva a nastoľuje tak rad otázok a ďalšie neistoty pre podnikateľské subjekty . Lehota stanovená podľa čl. 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, predĺžená rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2019/1810, sa ďalej predlžuje do do 1. januára 2021.


V súvislosti s Brexitem ponúkame našim zákazníkom:

  • podporu vo forme poradenstva,
  • kompletnú prípravu a nastavenie procesov colného konania (s využitím zjednodušených postupov), aby došlo k bezproblémovému prechodu na tento nový stav,
  • riešenie na mieru podľa individuálnych potrieb zákazníka.
Kontaktujte nás TU .

Pripravte sa na 1. január 2021  

Dohoda o vystúpení bola ratifikovaná k 1. februáru 2020, väčšina právnych účinkov Brexitu sa uplatňuje od 1. januára 2021, t. j. po uplynutí prechodného obdobia, ktorého podmienky sú stanovené v návrhu dohody o vystúpení. Dohoda o budúcich vzťahoch má byť dohodnutá do 31. decembra 2020. Dovtedy zostane Británia v colnej únii EÚ.
Budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa bude môcť dohodnúť až potom, čo Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Okrem toho aj v prípade, že sa dohoda o vystúpení ratifikuje a dohoda o budúcom vzťahu sa počas prechodného obdobia úspešne uzavrie, tento vzťah nebude predstavovať vzťah s členským štátom Únie. Všetky podniky sa preto musia pripraviť, musia prijať všetky potrebné rozhodnutia a dokončiť všetky požadované administratívne úkony ešte ukončením prechodného obdobia, aby sa predišlo rušivému vplyvu na obchodné operácie týchto dotknutých firiem.

V prípade podpisu Dohody o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude v súlade s článkom 126 Dohody o vystúpení zavedené prechodné obdobie. Článok 127 stanovuje, že v prechodnom období sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňuje právo Únie. V praxi to znamená, že po dobu prechodného obdobia bude zachovaný súčasný stav, tj. preprava medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom EÚ (tzn. aj z SR do UK a z UK do SR) bude naďalej považovaná za prepravu vnitrounijní, čiže prepravu tovaru v rámci vnútorného trhu , tzn. bez bariér, bez colných formalít a kontrol. V súlade s článkom 132 môže byť prechodné obdobie jednorázovo predĺženo o rok alebo o dva.
V časti 3 v oddieli 2 Dohody o vystúpenia sú články 47 až 49 venované postupom pri ukončovaní colných operácií začatých pred koncom prechodného obdobia a ukončených po skončení prechodného obdobia. Konkrétne sa jedná o čl. 47 - Únijný status tovaru, čl. 48 - Predbežné vyhlásenia a výstupné vyhlásenie, čl. 49 - Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov. K tomuto článku sa vzťahuje aj príloha III, ktorá stanovuje časové lehoty na ukončenie príslušných režimov.

Povinnosti v dodávateľskom reťazci

Právne predpisy EÚ ukladajú podnikom rôzne povinnosti v závislosti od toho, v ktorej časti dodávateľského reťazca sa nachádzajú (napr. Výrobca, dovozca, distribútor atď.). Napríklad, ak sa po Brexitu budú podniky z EÚ27, ktoré nakupujú tovar zo Spojeného kráľovstva, považovať za dovozcu na účely právnych predpisov EÚ, budú podliehať inému súboru povinností podľa práva EÚ než je tomu v súčasnosti. Ak dostávate výrobky zo Spojeného kráľovstva, mali by ste už teraz posúdiť svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ.

Osvedčenie, licencie a povolenia

Ak sa Vaša činnosť opiera o osvedčenie, licencie alebo povolenia, ktoré boli vydané orgánmi Spojeného kráľovstva alebo orgány so sídlom v Spojenom kráľovstve (alebo ktorými disponujú osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve), môže sa stať, že po Brexitu už nebudú v EÚ platiť. Je možné, že budete musieť tieto osvedčenia, licencie alebo povolenia previesť alebo požiadať o nové, ktoré vám vydajú orgány alebo úrady so sídlom v EÚ 27. Ide najmä o osvedčenie, licencie a povolenia vydané pre tovar (napríklad v automobilovom priemysle alebo sektore zdravotníckych pomôcok ) a pre služby (napríklad v odvetví dopravy, v sektore služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo vo finančnom sektore). Mali by ste už teraz podniknúť všetky kroky potrebné pre prevod osvedčení, licencií alebo povolení vydaných v Spojenom kráľovstve do EÚ 27 alebo získať nové.

Clá, DPH, a spotrebné dane

Pokiaľ ide o clá a nepriame dane, je veľký rozdiel, či sa tovar prepravuje v rámci EÚ alebo do / z tretej krajiny. Podnikanie so Spojeným kráľovstvom sa po Brexitu stane zložitejším vo forme ciel a postupov v oblasti DPH. Ak obchodujete so spoločnosťami v Spojenom kráľovstve, mali by ste sa zoznámiť s postupmi a pravidlami EÚ, ktoré sa použijú po Brexitu, a to najmä v prípade, že máte len málo skúseností s obchodovaním s tretími krajinami, alebo nemáte žiadne také skúsenosti.

Pravidlá pôvodu

Pri vývoze do tretích krajín, s ktorými má EÚ dohodu o voľnom obchode, vývozcovia môžu využiť preferenčnú colnú sadzbu, ak majú výrobky dostatočný "obsah EÚ" v zmysle pravidiel pôvodu. Po Brexitu už nemôžete počítať s tým, že sa vstupy zo Spojeného kráľovstva do hotového výrobku budú považovať za pôvodné v EÚ. Mali by ste preto preskúmať Vaše dodávateľské reťazce a začať zaobchádzať so všetkými vstupmi zo Spojeného kráľovstva ako s nepôvodnými vstupy, aby ste pre Váš tovar zaistili preferenčný pôvod v EÚ.

Zákazy a obmedzenia dovozu / vývozu tovaru

Aby sa chránilo zdravie a bezpečnosť, ako aj životné prostredie, pravidlá EÚ obmedzujú dovoz určitého tovaru z tretích krajín, ako aj jeho vývoz do tretích krajín - ide napríklad o živé zvieratá, živočíšne produkty a niektoré rastliny a rastlinné produkty, ako napríklad drevený obalový materiál. Dovoz / vývoz niektorých komodít podlieha zvláštnym povolenia alebo oznámením, napríklad v prípade rádioaktívneho materiálu, odpadu alebo niektorých chemikálií. Tieto pravidlá EÚ sa po Brexitu budú vzťahovať aj na tovary určené na vývoz do Spojeného kráľovstva alebo tovaru prichádzajúce zo Spojeného kráľovstva. Mali by ste prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na uplatnenie zákazov a obmedzení, ktoré sa uplatňujú na dovoz do EÚ a vývoz z EÚ.Stručné rady pre spoločnosti, ktoré doposiaľ obchodujúci len so Spojeným kráľovstvom alebo len v rámci EÚ pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva BEZ DOHODY (tzv. Tvrdý brexit)

Základné kroky, ktoré musí každý podnikateľský subjekt podniknúť už pred začatím dovozu alebo vývozu tovaru :

1. Požiadať si o registrácii a o pridelení identifikátora hospodárskeho subjektu (čísla EORI).

2. Určiť a stanoviť správne colné zaradenie tovaru pre určenie správnej sadzby cla (dovoz) a pre určenie, či tovar nepodlieha necolnými opatreniam (pozri bod 3). V prípade BREXITu bez dohody budú výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva zaťažené plnou sadzbou dovozného cla. Colné zaradenie vychádza z nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v platnom znení.

3. Skontrolovať, či tovar nepodlieha necolnými opatreniam (zákazom a obmedzeniam) - či nie je potrebné licencie / osvedčenia / povolenia. Licencie a povolenia vydané britskou štátnou správou sa po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ stanú v EÚ neplatnými !!

4. Požiadať o povolenie elektronickej komunikácie v prípadoch, kedy budete chcieť podávať colné vyhlásenia elektronickou formou. Elektronická forma podania vyhlásenia je povinná pre tieto colné režimy - dovoz, vývoz, tranzit.

5. Zažiadať či zložiť colnú zábezpeku na účet colnej správy - v prípade dovozu tovaru je nutné riešiť ešte pred samotným dovozom !!! 

6. Zvoliť správny colný režim s ohľadom na obchodný prípad - voľný obeh, vývoz alebo osobitné režimy.

V prípade osobitných režimov okrem režimu tranzit (colného uskladnenia, slobodné pásmo, osobitný účel, aktívny / pasívny zošľachťovací styk) je pre ich využitie nutné disponovať povolením colného úradu.

7. V prípade:

7. a) dovozu - stanoviť colnú hodnotu tovaru, predložiť colné vyhlásenie a najmä predložiť tovar colným orgánom v nezmenenom stave a s priloženou colnou uzáverou (plomba), ďalej zaplatiť clo + DPH

7. b) vývozu - predložiť colné vyhlásenie (elektronicky) a tovar

8. V prípade dovozu aj vývozu - uschovať doklady pre prípadnú následnú kontrolu.

9. Výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva budú po BREXITu bez dohody, z hľadiska kumulácie pôvodu, považované za nepôvodné.

Pre všetky úkony spojené s colnými formalitami je možné využiť služby colných zástupcov v súlade s článkom 18 Colného kódexu Únie.


Chcete nás kontaktovať?