INTRASTAT

Profesionálne colné služby

INTRASTAT

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, a to na základě jeho fyzického pohybu (odeslání zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu EU nebo přijetí zboží v jednom členském státě z jiného členského státu EU, při kterém skutečně přestoupilo státní hranici členského státu). Systém hlášení Intrastat je povinen pro všechny členské státy Evropské unie. Zpravodajskou jednotkou, které může vzniknout povinnost poskytovat informace do Intrastat, se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která má v České republice přiděleno DIČ nebo ve Slovenské republice DIČ k dani z přidané hodnoty. Zpravodajská jednotka má povinnost pravidelně za každý kalendářní měsíc zpracovat a odeslat statistická hlášení v systému INTRASTAT a předat je celním úřadům jen elektronicky a to tehdy, dojde-li k překročení prahu pro vykazování: Česká republika - 12.000.000,- Kč v obou směrech (přijetí i odeslání), Slovenská republika - 1.000.000,- EUR. Naše společnost nabízí svým klientům: prvotní konzultace zdarma, komplexní zpracování hlášení v systému INTRASTAT, poradenství při sazbách, pravidelná školení odpovědných osob, sledování legislativních změn.

Právní normy EU


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství o obchodování se zbožím mezi členskými státy ao zrušení nařízení Rady (EHS) č. 638/2004 3330/91

Nařízení Komise (ES)č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1982/2004 638/2004 o statistice Společenství o obchodování se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č . 1901/2000 a ( EHS ) č . 3590/92

Nařízení Rady (EHS)č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, v platném znění Příloha č. | 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře ao Společném celním sazebníku - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2658/87 1602/2018 Příloha č. | 1

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2658/87 1925/2017

Nařízení Komise (EU)č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1106/2012 471/2009 o statistice Společenství o zahraničním obchodu s třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 952/2013, kterým se vydává celní kodex Unie

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2446 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla provádění některých ustanovení celního kodexu Unie / DA /

Prováděcí nařízení Komise (EU) č . 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2447 952/2013, kterým se vydává celní kodex Unie / IA /

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/341 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla provádění některých ustanovení celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy ještě nejsou v provozu , a kterým se mění nařízení Komise delegovaného (EU) 2015/2446 / TDA /

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty


Chcete nás kontaktovať?